Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza az IFUA Horváth & Partners Kft. (továbbiakban IFUA Horváth vagy Adatkezelő) marketing célú adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Név, elérhetőségek:

Név:                     IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Kft.

Székhely:             Budapest, Buda-part tér 2. 1117

Telefon:               06-1-382-8888

E-mail cím:         company@horvath-partners.com

 

 

 

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

Marketing célú adatkezelés

Az IFUA Horváth több felületén is lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintett marketing célú adatkezeléshez adjon hozzájárulást.

A marketing célú adatkezelés keretében az IFUA Horváth az Érintett nevét, telefonszámát, e-mail címét, beosztását és munkahelyének nevét kezeli.

A marketing célú adatkezelés keretében az IFUA Horváth szakmai hírlevelet küld, valamint saját szolgáltatásainak ajánlásával keresi meg az Érintettet. Ezáltal az adatkezelés célja az Érintett számára szakmai ismeretanyag átadása, valamint üzleti kapcsolat kialakítása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az IFUA Horváth az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

2. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • hozzáférés a személyes adatokhoz és tájékoztatáskérés az adatkezelésről
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, az az Érintett azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszerűen kommunikálni kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet IFUA Horváth egyébként is kezel).

IFUA Horváth az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztatást kapjon:
  • az adatkezelés céljai
  • az Érintettről kezelt személyes adatok kategóriái
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel IFUA Horváth személyes adatokat közölt vagy közölni fog
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
  • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  • ha az adatokat nem Érintettől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan elérthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatáskérés esetén IFUA Horváth méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

IFUA Horváth a személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítja, hogy az Érintett azonosítását követően e-mailben juttatja el az Érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Az Érintettnek a kérelemben meg kell jelölnie, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítésre kerüljenek a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére IFUA Horváth korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy IFUA Horváth ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást IFUA Horváth sem alkalmaz
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükség a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de IFUA Horváth jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy IFUA Horváth jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) IFUA Horváth tájékoztatja Érintettet.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül IFUA Horváth törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat IFUA Horváth gyűjtötte vagy kezelte
 • Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre
 • a személyes adatokat IFUA Horváth jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert
 • a személyes adatokat az IFUA Horváth-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Ha bármely jogszerű oknál fogva IFUA Horváth nyilvánosságra hozta az Érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból IFUA Horváth törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével IFUA Horváth megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Érintett személyes adatait IFUA Horváth nem hozza nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, IFUA Horváth-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat IFUA Horváth nem kezelheti tovább, kivéve, ha  bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Érintett szerint IFUA Horváth megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

IFUA Horváth ezúton tájékoztatja az Érintettet emellett arról, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

3. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások révén IFUA Horváth biztosítja, hogy az Érintett adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket IFUA Horváth érvényre juttatja adatfeldolgozóival szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről IFUA Horváth nyilvántartást vezet, és amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja Érintettet.

4. Egyéb rendelkezések

IFUA Horváth fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. március 01. napjától érvényes.