A Horváth Csoport adatvédelmi nyilatkozata

Köszönjük, hogy felkereste a Horváth Csoport (a továbbiakban “Horváth” vagy “Mi”) weboldalát. A személyes adatok védelmét a vonatkozó szabályozásnak megfelelően nagyon komolyan vesszük az adatkezelés során. A következő tájékoztató áttekintést nyújt Önnek (a továbbiakban “ügyfél”, “érintett”, vagy “felhasználó”) arról, hogy miként biztosítjuk az adatok védelmét és milyen célból, milyen jellegű adatokat kezelünk.

„A Horváth Csoport a következő weboldalakat működteti: www.horvath-partners.comwww.horvath-partners.atwww.horvath-partners.chwww.horvath-partners.itwww.horvath-partners.aewww.horvath.sa, www.horvath-partners.dkwww.horvath.cnhttps://www.horvath-usa.com

I. Az adatkezelők neve és címe

A következő szervezetek adatkezelőnek számítanak az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban “GDPR”) és a tagállamok által elfogadott egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályok (Németországban: Szövetségi Adatvédelmi Törvény (Bundesdatenschutzgesetz), a továbbiakban “BDSG”), valamint egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében:

Elsődleges adatkezelő

Horváth AG
Rotebühlstraße 100
70178 Stuttgart, Németország
Telefonszám: +49 711 66919-0
E-mail cím: info@horvath-partners.com

A többi Horváth Csoporthoz tartozó vállalat részletes elérhetősége az alábbiakban megtalálható az adott vállalat nevére kattintva:

II. Az adatvédelmi felelős elérhetősége

Grant Thornton AG 
Könyvvizsgáló vállalat
Sebastian Barg
Johannstraße 39
40476 Düsseldorf
Telefonszám: +49 211 95248548

Adatvédelmi felelősünket az adatvedelem@horvath-partners.com e-mail címen vagy postán érheti el (postai levélben a fenti címen; kérjük, jelölje meg címzettként a következőt: „Data Protection Officer”).

III. Fogalmak, kifejezések

A fogalmak, kifejezések alapja a GDPR, Németország adatvédelmi törvénye (BDSG) és az adatvédelmi törvények egyéb rendelkezései. Különösen a GDPR 4. és 9. cikkének fogalmai érvényesek.

IV. Általános elvek, az érintettek jogai

1. A személyes adatok feldolgozásának célja

Csak olyan mértékben kezelünk személyes adatokat, amennyire ez technikai okokból elengedhetetlen a webes és online szolgáltatások megfelelő működéséhez, ideértve a funkcionális weboldalakat is:                 

 • Weboldalunk felhasználói, ügyfelek, pályázók, érdekelt felek, (online) események résztvevői
 • Konferenciákra/webináriumokra jelentkezés, tanulmányok letöltése, feliratkozás hírlevélre, kapcsolatfelvételi kezdeményezések, felmérésekben való részvétel, értékelések
 • Tagságok, egyéb események, online rendelések

2. Jogalapok

Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítése céljából, amelyben az érintett egy szerződéses fél, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul; ez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges bármely egyéb feldolgozásra is.

Amennyiben az adatfeldolgozás jogi kötelességteljesítés céljából történik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Amennyiben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdeke az adatfeldolgozás, abban az esetben az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

Amennyiben az adatfeldolgozás annak érdekében szükséges, hogy megvédjük saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeit – kivétel, ha ezeket az érdekeket felülírja az érintett érdeke vagy alapvető joga és szabadsága –, a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

3. A személyes adatok lehetséges fogadói

Bizonyos esetben IT szolgáltatókat, IT fejlesztőket, külsős tanácsadókat, felhő- vagy archiváló szolgáltatókat alkalmazunk annak érdekében, hogy webes, online és általános szolgáltatásainkat megfelelően tudjuk működtetni. Ők a nevünkben, a szolgáltatásnyújtással összefüggésben az utasításaink szerint járhatnak el (ún. adatfeldolgozók). Ezek a szolgáltatók hozzájuthatnak vagy kapcsolatba kerülhetnek személyes adatokkal a szolgáltatásnyújtás során, és a GDPR meghatározása szerinti harmadik félnek vagy fogadónak minősülnek.

Ebben az esetben biztosítjuk, hogy szolgáltatóink megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzanak, megfelelő technikai és szervezeti intézkedések lépjenek életbe és az adatfeldolgozás azoknak az adatvédelmi követelményeknek megfelelően történjen, amelyek biztosítják az érintettek jogainak védelmét (vö. GDPR 28. cikke).

Ezen felül a személyes adatokat a Horváth azon belső érintettjei is feldolgozzák, akik a mindenkori üzletmenetben részt vesznek; amennyiben engedélyezett, reklámozási céllal is feldolgozzuk az adatokat. Ezen túlmenően törvényi előírások kötelezhetnek bennünket arra, hogy az általunk gyűjtött adatokat a hatóságok (pl. adóhatóságok, állami bűnügyi hivatalok, társadalombiztosítási hatóságok) rendelkezésére bocsássuk. A törvény által megengedett mértékben személyes adatokat kezelünk együttműködő partnerekkel, szponzorokkal és üzleti konferenciák résztvevőivel.

4. Adatfeldolgozás harmadik országokban

Személyes adatait általánosan az Európai Unión (a továbbiakban “EU”) vagy az Európai Gazdasági Térségen belül (a továbbiakban “EGT”) dolgozzuk fel. Harmadik országokba csak kivételes esetekben kerül továbbításra információ (pl. ha webanalitikai szolgáltatókat veszünk igénybe vagy a Horváthon belül adunk át személyes adatokat). Harmadik országnak számítanak azok az EU-n és/vagy az EGT-n kívüli országok, ahol az adatvédelem európai követelményekkel megegyező szintje nem feltételezhető.

Ha az átadott információ személyes adatokat is tartalmaz, amelyek nem álnevesítettek vagy anonimizáltak, akkor az átadás előtt biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi szintet az adott harmadik országban vagy az adott harmadik országbeli fogadónál. Ez következhet az Európai Bizottság "megfelelőségi határozatából", vagy biztosítható az úgynevezett "uniós általános szerződési feltételek" alkalmazásával.

5. Tárolás időtartama és az adatok törlése

Személyes adatait addig tároljuk és használjuk fel, amíg ezt szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítése megkívánja, és amíg az adatkezelés célja miatt ez szükséges. Amennyiben az európai vagy EU tagállami törvény, szabályozás vagy rendelet előírja, az adatok törlés helyett a feldolgozás korlátozásával tárolhatóak, különösen az alábbi esetekben:

 • a jogszabályi megőrzési kötelezettségeknek (pl. a német adóügyi törvénykönyv (AO 147. §) vagy a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB 257. §), jelenleg 6 és 10 év között) való megfelelés érdekében, és/vagy
 • az adatok tárolásához kapcsolódó jogos érdek esetén (pl. elévülési idő során, lehetséges jogi védelem céljából (a német polgári törvénykönyv (BGB) 195. és azt követő szakaszai, jelenleg 3 és 30 év között)).

Az adatok törlésére legkésőbb a fentiekben említett tárolási időszak végén kerül sor, kivéve, ha további tárolás szükséges, és az ezt megengedő jogalap létezik.

6. Adatkategóriák

A személyes adatok típusait tekintve elsősorban a következő kategóriákat különböztetjük meg:

a) Törzsadatok

A törzsadatok azok az adatok, amelyeket Ön szolgáltat nekünk a cégéről, illetve saját személyéről. Ezek közé tartozik például a cégnév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és telefonszám.

b) Esemény- és marketing adatok

Ezek közé tartoznak azok az adatok, amelyeket Ön pl. webináriumok, (online) események, kereskedelmi vásárok, felmérések, konferenciák vagy ügyféltalálkozók alkalmával szolgáltat nekünk. Ilyen adatok többek között a meta- és naplófájlok, IP címek és munkamenet azonosítók.

c) Meta- és naplófájlok

A meta- és naplófájlok közé tartoznak például az IP címek, munkamenet azonosítók, böngésző típusok, operációs rendszer típusok,  a látogatás dátuma és időpontja.

7. Az érintettek jogai

A GDPR a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan bizonyos jogokkal ruházza fel az érintetteket (ún. érintett-jogok, különösen a GDPR 12. és 22. cikkében foglaltak). Amennyiben szeretné gyakorolni ezen jogok bármelyikét, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Érintettként az alábbi jogok illetik meg Önt:

a) A GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

Joga van arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat kezeltünk vagy kezelünk-e, és ha igen, milyen mértékben.

b) A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

Joga van kérelmezni az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését és/vagy helytelen vagy hiányos adatainak kiegészítését. Az adatkezelő köteles késedelem nélkül eleget tenni a kérésnek.

c) A törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Joga van az adatkezelőnél kérelmezni személyes adatainak késedelem nélküli törlését, amely kérést az adatkezelő késedelem nélkül teljesíteni köteles, kivéve, ha a GDPR-ban meghatározott kivételek egyike érvényes, vagy egyéb törvényi kötelezettségnek eleget téve szükséges az adatok megőrzése.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Ön kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását.

e) Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján

Joga van ahhoz, hogy megkapja személyes adatait, amelyeket Ön az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és amelyek kezelése az Ön hozzájárulásával történik vagy az Önnel kötött megállapodáson alapul (ideértve például a kért megállapodás előkészítését, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja 2. alternatívája); tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban. A GDPR feltételeinek megfelelően joga van az adatok továbbítására egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadta, akadályozná ebben. Ezen felül joga van ahhoz, hogy személyes adatai közvetlenül kerüljenek továbbításra az egyik adatkezelőtől a másikhoz, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, beleértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Amennyiben személyes adatai direkt marketing célokból is feldolgozásra kerülnek, joga van tiltakozni ezen fajta feldolgozás ellen, beleértve azon profilalkotást, amely kapcsolódik a direkt marketinghez. Tiltakozás esetén személyes adatai a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra ilyen céllal.

g) Hozzájárulás visszavonásához való jog a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelési törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Ez vonatkozik a GDPR hatályba lépése előtti (azaz 2018. május 25. előtti) hozzájárulás visszavonására is. Bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

h) Panasz benyújtásának joga a GDPR 77. cikke alapján

Feltételezett vagy tényleges adatvédelmi jogsértés esetén joga van panasz benyújtására az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, a lakóhelye, munkahelye, vagy a szabálysértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül fennáll.

Az elsődleges adatkezelő tekintetében illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságunk (lásd I. fejezet):

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information for the State of Baden-Württemberg

Dr. Stefan Brink
Cím: Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart
Postacím: 10 29 32, 70025 Stuttgart
Telefonszám: 0711 61 55 41 0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken: személyesen a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. címen, levélben a 1374 Budapest, Pf. 603. címen. (https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat)

Ezen kívül bármely más felügyeleti hatóságnál is benyújthatja panaszát. Az adatvédelmi felügyeleti hatóságok elérhetőségét a következő linken megtalálja:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

8. Nincs kötelezettsége személyes adatok szolgáltatására vonatkozóan

A velünk való szerződéskötés vagy online tartalmaink nyújtása nem függ attól, hogy Ön előzetesen megadja-e nekünk személyes adatait. Ön, mint ügyfél / érdekelt fél / weboldal látogató / pályázó vagy egyéb résztvevő, a továbbiakban általánosságban nem kötelezett sem törvényi, sem szerződéses okokból személyes adatainak megadására; ugyanakkor a személyes adatok hiányában bizonyos szolgáltatásokat korlátozottan vagy nem tudunk nyújtani.

V. Adatgyűjtés honlapjaink információs célú használata révén

1. Az adatfeldolgozás leírása és célja

Minden alkalommal, amikor felkeresi honlapunkat, rendszerünk automatikusan gyűjt adatokat a hozzáférést igénylő számítógép rendszeréről. A következő naplófájlok kerülnek feldolgozásra:

 • böngésző típusa és verziója
 • használt operációs rendszer
 • hivatkozó URL
 • hozzáférést igénylő számítógép állomásneve
 • a hozzáférés dátuma és ideje
 • IP címek

Egyéb meta- és naplófájlok további feldolgozásával (pl. Google Analytics, YouTube, Google Maps vagy a közösségi médiacsatornák által) kapcsolatos információkat a IX. fejezet tartalmaz.

Ezek az adatok nincsenek összesítve más adatforrásokkal.

2. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

IP címek és adott esetben egyéb naplófájlok ideiglenes tárolása szükséges minden alkalommal, amikor a weboldalunkat meglátogatja, hogy lehetővé tegyük a weboldalak működtetését az Ön számítógépe számára. Ez a Felhasználó és a webes és/vagy online szolgáltatásunk közötti kommunikációs forgalom kezeléséhez vagy használatához szükséges. Ezen - azaz a weboldalon tett látogatás időtartama alatti - adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) vagy f) pontja és a német Távközlési törvény (TKG) 169 paragrafusa.

Az IP címek és naplófájlok feldolgozásának és tárolásának a kommunikációs folyamatokon túl a webes és online tartalmak funkcionalitásának biztosítása, ezen tartalmak optimalizálása és az IT rendszerek biztonságának biztosítása is a célja. Ezen feldolgozás és tárolás jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja, vagy a TKG 109. paragrafusa.

3. Tárolás időtartama

Személyes adatait addig tároljuk, amíg a fent említett feldolgozási célok ezt megkívánják. Ez az eset áll fenn a weboldalak szolgáltatásához szükséges adatgyűjtés során, amíg az adott munkamenet - azaz a weboldal látogatása – be nem fejeződött. A naplófájlokat, beleértve az IP-címet is, a rendszer biztonsága és a webes és online tartalmaink optimalizálása céljából hosszabb ideig, legfeljebb hét napig tároljuk a Felhasználó weboldalra való belépésének végétől számítva.

4. Visszautasítási lehetőség

A naplófájlok gyűjtése - beleértve azok tárolását a fent említett határokon belül - feltétlenül szükséges a honlap és egyes funkcióinak működése érdekében, ezért a Felhasználónak nincsen lehetősége ezt visszautasítani. Ezen naplófájlok elemzési céllal való feldolgozása már más eset, ennek visszautasításával kapcsolatosan - attól függően, hogy milyen webanalitikai eszközt alkalmazunk és milyen típusú adatok kerülnek feldolgozásra (személyes / anonim / álnevesített) további információt ezen Adatvédelmi Nyilatkozat IV. fejezetének 7. bekezdésének f) pontja szolgáltat.

VI. E- mail kapcsolat és kapcsolati űrlap

1. Az adatfeldolgozás leírása és célja

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni velünk, megteheti e-mailen vagy a weboldalunkon keresztül. Kapcsolatfelvétel esetén az Ön által e-mailben vagy jelentkezési felületünkön keresztül megosztott adatokat (e-mail cím, adott esetben vezetéknév, keresztnév) annak érdekében tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni az Ön kérdését. Ezeket az adatokat nem tesszük közzé az Ön hozzájárulása nélkül.

2. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontján és/vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeinken alapul.

A megkeresés során továbbított adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul.

3. Tárolás időtartama

Ezeket az adatokat töröljük, miután tárolásuk már nem szükséges. Az adatok rendszeresen törlésre kerülnek, ha azokra már nincs szükség a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, beleértve a kereskedelmi és adójog szerinti megőrzési kötelezettséget, vagy a jogos érdekek érvényesítéséhez, azaz a bizonyítékok megőrzéséhez - az elévülésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.

VII. Regisztrálás, tanulmányok letöltése, (online) eseményekre történő regisztráció

1. Az adatfeldolgozás leírása és célja

Oldalunk egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges pl.  (rendezvényekre való jelentkezés, tanulmányok letöltése, stb.). Ennek során többek között a következő adatokat dolgozzuk fel:

 • megszólítás, vezetéknév, keresztnév
 • vállalat neve, címe vagy postafiókja
 • e-mail cím

2. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

Személyes adatainak felhasználásához ebben az esetben az Ön hozzájárulása szükséges a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a), b) és/vagy f) pontja alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi email címen: adatvedelem@horvath-partners.com.

3. Tárolás időtartama

Amennyiben honlapunkon regisztrációhoz kötött szolgáltatást vesz igénybe vagy jövőbeli tájékoztatásra iratkozik fel, személyes adatait a hozzájáruló nyilatkozatnak megfelelően tároljuk CRM rendszerünkben. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ez esetben a visszavonási szándékának megfelelő tartalom vagy kérésre minden tartalom törlésre kerül. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törzsadatok frissítéséig tároljuk.

VIII. Adatfeldolgozás hírlevél, reklám, marketing és sajtómunka céljából

Weboldalunk tisztán információs használatán kívül a személyes adatok reklám és/vagy marketing céllal (pl. hírlevél), ügyfélelégedettségi kérdőívek összeállításának céljával, vagy sajtómunka és PR céllal is feldolgozásra kerülhetnek (a továbbiakban összefoglalóan “marketing” néven említett tevékenységek).

1. Hírlevél

Hozzájárulásával feliratkozhat a Horváth csoport hírlevelére. A hírlevélre való feliratkozás ingyenes és önkéntes. Amennyiben hozzájárul a hírlevélre történő feliratkozáshoz, a következő “hírlevél adatok” kerülnek feldolgozásra:

 • érvényes e-mail cím
 • a feliratkozás és megerősítés dátuma és ideje
 • IP cím (összességében: “feliratkozás megerősítési részletek”)
 • anonimizált teljesítményadatok, például klikkek száma és megnyitási arányok

A feliratkozásnál az ún. double opt-in módszert alkalmazzuk, azaz feliratkozás után a megadott címre küldünk egy e-mailt, melyben a feliratkozás megerősítését kérjük Öntől. A megadott e-mail címet csak akkor vesszük fel a feliratkozók listájára, amikor a megerősítést kérő e-mailben található linkre kattint. Az e-mail címen és a megerősítési adatokon kívül más adatot nem gyűjtünk.

Amennyiben a megerősítés 48 órán belül nem történik meg, az Ön által megadott információkat zároljuk, majd egy hét után automatikusan töröljük. Ennek érdekében tároljuk IP-címét, a feliratkozás és a megerősítés időpontját.

Az eljárás célja, hogy a feliratkozás bizonyítható, a személyes adataival történő esetleges visszaélés pedig felderíthető legyen. Ennek jogalapja: GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont vagy a német tisztességtelen verseny elleni törvény (UWG; a részleteket lásd lejjebb) 7. paragrafusa.

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az imént említett feldolgozási célok ezt megkívánják. Ez azt jelenti, hogy az e-mail címét és az egyéb “hírlevél adatokat” addig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozása aktív. A hírlevélre történő feliratkozás és leiratkozás adatait a hozzájárulás megszűnésétől számított 2 évig tároljuk bizonyítási céllal. Ezen felül a személyes adatokat csak a jogi ügyekben való védelem vagy vád céljából tároljuk, vagy addig, amíg a törvényi jogszabályok azt előírják.

Hírlevelünkre történt feliratkozása bármikor visszavonható. A lemondás többféleképpen is lehetséges: minden hírlevelünk végén elhelyezett leiratkozási linken, a weboldalunkon keresztül, az adatvedelem@horvath-partners.com címre küldött e-mailben, vagy az impresszumban megadott elérhetőségeken.

2. Személyes adatok felhasználása reklám, marketing és felmérés céljából

A személyes adatok felhasználása reklám és/vagy marketing üzenetek küldésére, valamint ügyfélelégedettségi kérdőívek összeállítására az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan jogalapon, amely lehetővé teszi, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot (direkt) marketing céljából az Ön hozzájárulása nélkül. Amennyiben jogilag engedélyezett, fenntartjuk a jogot, hogy kapcsolatba lépjünk ügyfeleinkkel marketing célból a nyilvános adatok és/vagy harmadik fél által tárolt nyilvános adatok (pl. internet, vállalatok kezdőoldala, nyilvános listák, stb.) felhasználásával. Az általunk közzétett, kötelező tájékoztatás részletei és a (direkt) marketing célból való adatfeldolgozási hozzájárulás visszavonásának lépései az adatvedelem@horvath-partners.com címen kérhetők el.

A következő adatok kerülnek feldolgozásra a marketing, reklámozási és felmérési célú adatátvitel során:

 • megszólítás, vezetéknév, keresztnév
 • vállalat neve, címe vagy postafiókja
 • e-mail cím és telefonszám
 • betöltött pozíció

a) A kifejezett hozzájáruláson alapuló reklám- és/vagy marketingintézkedések jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja; a hozzájárulással kapcsolatos kijelentések a IV. 7. g) pontjai alkalmazandók.

b) A személyes adatok hagyományos postai úton történő direkt marketing célú felhasználásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek); a jogos érdek itt azt jelenti, hogy termékeink és szolgáltatásaink direkt marketingje céljából megkeressük a potenciális ügyfeleket.

c) A telefonhívás útján történő reklám- és/vagy marketingintézkedések jogalapja az UWG 7. cikk (2) bekezdés 2. pontja; az ügyfelek esetében ehhez kifejezett hozzájárulás szükséges, más piaci szereplők esetében pedig legalább vélelmezett hozzájárulás; a kifejezett hozzájárulás követelményével kapcsolatban lásd fentebb, valamint a IV. fejezet 7. g) pontjában.

d) A saját hasonló termékeink vagy szolgáltatásaink direkt marketing céljából e-mailben történő reklámozás és/vagy marketingintézkedések gyakorlásának jogalapja az UWG 7. szakaszának (3) bekezdése, feltéve, hogy Mi

(i) e-mail címéhez szolgáltatásnyújtással kapcsolatban jutottunk hozzá

(ii) Ön nem tiltakozott az ellen, hogy e-mail címét direkt marketing célból felhasználjuk,

(iii) amikor hozzájutunk e-mail címéhez és azt felhasználjuk, világosan tájékoztatjuk Önt, hogy bármikor tiltakozhat e-mail címének ilyen jellegű felhasználása ellen (a tiltakozáshoz való jog részleteit a IV. bekezdés 7. f) pontja írja le).

Attól függően, hogy a marketingintézkedéseknek mi a jogalapja (hozzájárulás vagy jogos érdek), a személyes adatok marketing célból történő tárolása és felhasználása határozatlan ideig vagy addig történik, ameddig Ön nem tiltakozik vagy nem vonja vissza a hozzájárulását.

Bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak jövőbeli feldolgozására vonatkozóan, indoklás szükségessége nélkül. A visszavonást megteheti telefonon, levélben, vagy e-mailen keresztül (pl. adatvedelem@horvath-partners.com, vagy azon e-mail címen, amelyet a reklámügynökség megadott).

Bármikor tiltakozhat olyan jellegű feldolgozás ellen, amely jogos érdekből történik; a tiltakozás különösen érvényes a profilalkotásra, összhangban a GDPR 21. cikkével.  A hozzájárulás visszavonása és/vagy tiltakozás esetén személyes adatait a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni az adott célokkal; ez semmilyen esetben sem vonatkozik a szerződéses kötelezettség teljesítés céljából való feldolgozásra (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja), beleértve a jogszabályi megőrzési kötelezettséget, és/vagy ha az adat továbbra is szükséges a jogos érdek érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja) (pl. marketing célú feldolgozás elleni tiltakozás esetén az adatok ún. “feketelistára” kerülnek, hogy meggátoljuk a jövőbeli reklámüzenetek küldését).

Amennyiben Ön kérelmezi, további információt tudunk szolgáltatni a marketing típusú adatkezelésről és/vagy adataink forrásáról; kérjük, ez esetben vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi felelősünkkel (elérhetőségei a II. bekezdésben találhatók).

3. Sajtómunka és PR

Sajtómunka és PR területen törzsadatokat, szerződésteljesítési adatokat vagy harmadik féltől (újságíróktól és/vagy sajtóképviselőktől) származó adatokat gyűjtünk és használunk fel sajtómunka és PR céljából. Különösen ide értendő a sajtóinformációk szolgáltatása, sajtómegkeresések kezelése, sajtóképviselők felkeresése vagy (sajtó)események szervezése, azokra való meghívás. Ezen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdésének b) pontja (szerződésteljesítés / intézkedések a szerződéskötést megelőzően), feltéve, ha ez a vonatkozó megállapodás és/vagy speciális kérés teljesítése érdekében történik. Az adatfeldolgozás ebben az esetben jogos érdekből történik a GDPR 6. cikk, (1) bekezdésének f) pontja szerint; jogos érdeknek itt a Horváth érdekében történő sajtómunka és PR szervezése számít.

Ezen felül az adatfeldolgozás megfelelő hozzájáruláson alapul. Ez a fajta hozzájárulás is bármikor visszavonható az érintett által a jövőre vonatkozóan, indoklás szükségessége nélkül. Az érintettet ezen kívül megilletik a IV. bekezdés 7. pontjában felsorolt jogok.

IX. Elrendezés, közösségi média és közvetlen linkek

1. Elrendezés – webes betűtípusok

Ún. webes betűtípusokat használunk az egységes megjelenés érdekében, melyeket a Monotype GmbH (fonts.com) szolgáltat. Amikor felkeresi oldalunkat, a böngészője betölti a kért betűtípust a böngészője gyorsítótárába, hogy megfelelően tudja megjeleníteni az oldal tartalmát (pl. szövegek és betűtípusok). Ennek érdekében a böngészője kapcsolatot létesít a Monotype GmbH szerverével, így a vállalat tudja, hogy az Ön IP címéről hozzáférés történt a weboldalhoz. A Fonts.com webes betűtípusainak használata az online szolgáltatásaink egységes megjelenítése érdekében történik. Ez jogos érdeket hoz létre, amelyet a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja definiál. Ha a böngészője nem támogatja a webes betűtípusok használatát és/vagy Ön megakadályozza a webes betűtípusok használatát a böngészőjében, akkor egy standard betűtípust fog megjeleníteni a számítógépe. Ezekről a webes betűtípusokról további információt a https://www.fonts.com/info/legal oldalon talál, a Fonts.com adatvédelmi nyilatkozata ezen az oldalon: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ , a Monotype GmbH adatvédelmi nyilatkozata pedig ezen az oldalon található: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/ .

2. Közösségi média és közvetlen linkek a “Shariff” közreműködésével

Honlapunkon integráltunk bizonyos közösségi média gombokat. Ezek a gombok különböző funkciókat látnak el, segítségükkel megoszthatók információk az adott közösségi média platformon.  Témájukat és hatókörüket a közösségi hálózatok üzemeltetői határozzák meg.

Honlapunkon a c’t Shariff projektjét alkalmazzuk a közösségi média platformok és közvetlen linkek technikai és grafikus beágyazásához az adatok védelme érdekében. A Shariff helyettesíti a közösségi oldalak általános megosztó gombjait és ezáltal védi az internetes szörfölést. A Shariff a közösségi oldalak megosztó gombjait vizuálisan köti össze honlapunkkal, melyek egy további linket tartalmaznak az érintett közösségi oldalhoz. Egy kattintás a megfelelő grafikára átirányítja Önt a közösségi oldal szolgáltatásaihoz. A Shariff gomb csak akkor létesít direkt kapcsolatot az oldalunk látogatói és a közösségi oldal között, ha a látogató ezután aktívan a megosztás gombra kattint. Csak ekkor kerül sor adatainak továbbítására a közösségi oldal felé. Amennyiben nem kattint a Shariff gombra, semmilyen információcsere nem történik Ön és a közösségi oldalak közt.

A Shariff-et a következő böngészők támogatják: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer/Edge és Safari.

Az ilyen típusú adatfeldolgozás jogalapa a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) és f) pontja, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felajánljuk Önnek a lehetőséget a közösségi médiával és más felhasználókkal való interakcióra, javíthassuk a tartalmainkat és azokat érdekesebbé tehessük az Ön számára.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem Mi vagyunk a közösségi média üzemeltetői, és így nincs hatásunk az üzemeltetők adatfeldolgozási folyamatára. Nincsen információnk arról sem, hogy milyen adatok kerülnek továbbításra az interakció során, és hogy ezeket miként használják fel az üzemeltetők. Erről információt az adott közösségi média platform adatvédelmi nyilatkozatában talál.

a) Facebook

Honlapunkon integrálva van a Facebook (Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland and 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) közösségi médiaszolgáltató. A Facebookra vezető linket a Facebook logóról vagy a “Like” gombról ismerheti fel. Egy összefoglaló a Facebook plugin-okról az alábbi linken érhető el: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Ha (kattintással) aktiválja a Facebook gombot, közvetlen kapcsolat jön létre a gomb közvetítésével a böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook így hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP címéről hozzáférés történt a weboldalhoz. Ha be van jelentkezve a Facebookba, a Facebook össze tudja kapcsolni a látogatást az Ön Facebook profiljával. További információkat a közösségi médiaszolgáltató általi adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról ezen szolgáltatónak az adatvédelmi nyilatkozatában talál.

További információ érhető el a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában: http://de-de.facebook.com/policy.php

b) Instagram

Honlapunkon integrálva van az Instagram (üzemeltetője a Facebook; Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland and 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) közösségi médiaszolgáltató. Ha (kattintással) aktiválja az Instagram gombot, közvetlen kapcsolat jön létre a gomb közvetítésével a böngészője és az Instagram szervere között. Az Instagram így hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP címéről hozzáférés történt a weboldalhoz. Ha be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram össze tudja kapcsolni a látogatást az Ön Instagram profiljával. További információkat a közösségi médiaszolgáltató általi adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról ezen szolgáltatónak az adatvédelmi nyilatkozatában talál.

További információ érhető el az Instagram és a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában: https://help.instagram.com/519522125107875. A linken további információt talál az Ön jogairól és lehetőségeiről, hogy ki tudja választani az Önnek megfelelő adatvédelmi beállításokat.

c) YouTube

Honlapunkon integrálva van a Youtube (üzemeltetője a Google; Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) közösségi médiaszolgáltató. Ha (kattintással) aktiválja a YouTube gombot, közvetlen kapcsolat jön létre a gomb közvetítésével a böngészője és a YouTube szervere között. A YouTube így hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP címéről hozzáférés történt a weboldalhoz. Ha be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube össze tudja kapcsolni a látogatást az Ön YouTube profiljával. További információkat a közösségi médiaszolgáltató általi adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról ezen szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál.

További információ érhető el a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

d) Twitter

Honlapunkon integrálva van a Twitter (Twitter International Company One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) közösségi médiaszolgáltató. Ha (kattintással) aktiválja a Twitter gombot, közvetlen kapcsolat jön létre a gomb közvetítésével a böngészője és a Twitter szervere között. A Twitter így hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP címéről hozzáférés történt a weboldalhoz. Ha be van jelentkezve a Twitter -re, a Twitter össze tudja kapcsolni a látogatást az Ön Twitter profiljával. További információkat a közösségi médiaszolgáltató általi adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról ezen szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál.

További információ érhető el a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában: https://twitter.com/de/privacy.

e) LinkedIn

Honlapunkon integrálva van a LinkedIn (LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland) közösségi médiaszolgáltató. Ez az integráció az adatok továbbításával jár a LinkedIn felé. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem Mi vagyunk a LinkedIn üzemeltetői, és így nincsen információnk arról, hogy milyen adatok kerülnek továbbításra az interakció során, és hogy ezeket miként használják fel az üzemeltetők. Ha be van jelentkezve a LinkedIn-re, a LinkedIn össze tudja kapcsolni a látogatást az Ön LinkedIn profiljával. További információkat a közösségi média szolgáltató általi adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról ezen szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál.

További információ érhető el a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

f) Xing

Honlapunkon integrálva van a Xing (XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany) közösségi médiaszolgáltató. Ha (kattintással) aktiválja a Xing gombot, közvetlen kapcsolat jön létre a gomb közvetítésével a böngészője és a Xing szervere között. A Xing így hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP címéről hozzáférés történt a weboldalhoz. Ha be van jelentkezve a Xing-re, a Xing össze tudja kapcsolni a látogatást az Ön Xing profiljával. További információkat a közösségi médiaszolgáltató általi adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról ezen szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál.

További információ érhető el a Xing adatvédelmi nyilatkozatában: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

A linken további információt talál az Ön jogairól és lehetőségeiről, hogy ki tudja választani az Önnek megfelelő adatvédelmi beállításokat.

X. A YouToube és a Google Maps integrációja

Honlapunkba beágyaztuk a YouTube videóplatformot és a Google Maps webes térképszolgáltatót, hogy megjeleníthessünk videókat, extra információkat és egy interaktív térkép funkciót. A YouTube és a Google Maps általi adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás technikailag a cookie-k elfogadásával történik. Amennyiben visszautasítja a cookie-kat, nem fogja tudni használni a YouTube és a Google Maps által nyújtott funkciókat. További információkat a cookie-kat illetően a XI. fejezetben és cookie beállításainknál talál.

YouTube videók integrációja

1. Az adatfeldolgozás leírása és célja

Online felületünkön YouTube videókat is közzétettünk, melyek a http://www.YouTube.com címen tárolódnak, és közvetlenül lejátszhatók a weboldalunkon. Az összes videónkat „kibővített adatvédelmi módban“ ágyaztuk be, mely esetben semmilyen adatot nem továbbítunk Önről, mint felhasználóról a Youtube felé, amennyiben nem játssza le a videókat. Csak akkor kerülnek adatai továbbításra, ha a videót lejátssza. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk. Az oldal látogatásakor a YouTube megkapja azt az információt, hogy Ön honlapunk mely aloldalát hívta le. Az adattovábbítás attól függetlenül végbemegy, hogy Ön rendelkezik-e Youtube felhasználói fiókkal és be van-e jelentkezve vagy sem. Amennyiben Ön a Google fiókjába bejelentkezett, az adatait közvetlenül a felhasználói fiókjához rendelik hozzá. Amennyiben ezt a hozzárendelést nem szeretné, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. Az Ön adatait a Youtube felhasználói profilként menti, reklám és piackutatási célból és/vagy weboldalának felhasználói igény szerinti kialakítására használja. Kiemelten használják a kinyert adatokat (nem bejelentkezett felhasználók esetén is) célzott reklámok megjelenítésére, valamint a közösségi hálózat más tagjainak értesítésére az Ön honlapunkon való tevékenységéről. Önnek jogában áll megtiltani ezen felhasználói profilok felépítését, ennek érvényesítéséhez azonban a YouTube-hoz kell fordulnia.

2. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontján alapul.

3. Tárolási időszak

További információkat az adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról és tárolásáról a YouTube által a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. A linken további információt talál az Ön jogairól és lehetőségeiről, hogy ki tudja választani az Önnek megfelelő adatvédelmi beállításokat.

A Google Maps integrációja

1. Az adatfeldolgozás leírása és célja

Weboldalunkon használjuk a Google Maps szolgáltatásait, ezáltal kényelmes, interaktív térképhasználatot tudunk Önnek biztosítani. A weboldal meglátogatásával a Google tájékoztatást kap arról, hogy Ön felkereste a megfelelő aloldalt a honlapunkon.

2. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontján alapul. Hozzájárulását a cookie beállításokon keresztül kérjük. Ha visszautasítja a cookie-kat, akkor a Google Maps szolgáltatás nem lesz elérhető az Ön számára.

3. Tárolási időszak

További információkat az adatgyűjtés céljáról és módjáról, valamint személyes adatainak feldolgozásáról és tárolásáról a Google által a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. A linken további információt talál az Ön jogairól és lehetőségeiről, hogy ki tudja választani az Önnek megfelelő adatvédelmi beállításokat.

4. Adatainak közzététele

Az adatszolgáltatás attól függetlenül történik, hogy van-e olyan Google felhasználói fiókja, amelybe bejelentkezett, vagy nem is létezik Google fiókja. Amennyiben Ön bejelentkezett a Google-ba, akkor az adatait közvetlenül a felhasználói fiókjához rendelik hozzá. Amennyiben ehhez a hozzárendeléshez nem járul hozzá, a gombok aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google felhasználói profilként menti el az adatait és hirdetésekre, piackutatásra és/vagy honlapjának a felhasználói igények szerinti kialakítására használja fel. Egy ilyen kiértékelés mindenekelőtt azért történik (a nem bejelentkezett felhasználók esetén is), hogy személyre szabott hirdetéseket kínáljanak, vagy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassák az oldalunkon folytatott tevékenységéről. Önnek joga van tiltakozni a felhasználói profil létrehozása ellen, ez esetben a Google-hoz kell fordulnia.

XI. Harmadik féltől származó cookie-k és elemző eszközök

Cookie-k

1. Az adatfeldolgozás leírása és célja

Weboldalunkon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan rövid szöveges adatok, melyeket böngészője használat közben elment, és általuk bizonyos információkat átenged az oldal üzemeltetője számára (ez esetben számunkra). Az így szolgáltatott információ alapján tudjuk optimalizálni az Önnek szóló tartalmainkat és megkönnyíteni Önnek az oldalunkhoz való hozzáférést.

Leggyakrabban ún. „session-cookie”-król beszélhetünk, melyek az Ön oldallátogatása után azonnal törlődnek. Bizonyos cookie-k azonban olyan információt generálnak, amely segítségével Ön felismerhetővé válik. Mivel ez az információ az IP címet veszi alapul, ezért közvetlenül nem köthető Önhöz.

Ezen kívül webanalitikai eszközöket is használunk (“teljesítmény cookie-k”), hogy elemezni tudjuk online platformunkat. Ezek segítségével feldolgozzuk az oldalhasználati adatokat és így hasznos insight-okhoz juthatunk (pl. látogatások száma, látogatók száma). Célzó vagy hirdetési cookie-kat is használunk a weboldalon, hogy a látogatói igényekre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg és mérhessük ezek hatékonyságát. A megosztási cookie-kat arra használjuk, hogy javítsuk weboldalunk interaktivitását más szolgáltatásokkal (pl. közösségi hálózatokkal).

A cookie-k bármilyen, technikailag nem feltétlenül szükséges használata olyan adatfeldolgozásnak minősül, amely a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében csak az Ön kifejezett és aktív hozzájárulásával engedélyezett. Ez különösen érvényes a hirdetési, célzó vagy megosztási cookie-kra. Ezen felül csak akkor tesszük közzé cookie-k által feldolgozott személyes adatait harmadik felek részére, amennyiben erre kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

Ön meg tudja akadályozni a cookie-k használatát böngészőjének megfelelő beállításával; felhívjuk ugyanakkor figyelmét, hogy ebben az esetben oldalunk nem lesz teljeskörűen használható. Weboldalunk a következő cookie-típusokat használja: ideiglenes, állandó és harmadik féltől származó cookie. Az alábbiakban bemutatjuk ezek tárolási idejét. További információt a cookie beállításainknál talál.

2. Tárolási időszak

Az ideiglenes cookie fájlok automatikusan törlődnek, amikor Ön bezárja a böngészőjét. Jellemzően ide tartoznak a munkamenet (session) cookie-k. Ezek egy ún. munkamenet azonosítót (session-ID) tárolnak, mely az azonos munkamenet különböző információit tartalmazza. Ez segít eszközét felismerhetővé tenni, amikor visszatér az oldalra. A munkamenet-cookie-k törlődnek, amikor Ön kijelentkezik vagy bezárja böngészőjét.

Az állandó cookie-k előre meghatározott időközönként, automatikusan törlődnek – ez az idő minden cookie esetében különböző lehet. A cookie-kat böngészője biztonsági beállításainál bármikor törölheti.

Összefoglalót és további információt az általunk használt cookie-król és azok szolgáltatóiról, az adatfeldolgozás céljáról, a használt technológiáról, a gyűjtött adatokról, jogalapokról, a feldolgozás helyéről, megőrzési időtartamról, adatfogadóról, adatvédelmi felelősről és az adattovábbításról harmadik országba a cookie beállításainkban talál.

Harmadik féltől származó elemző eszközök

Weboldalunk használ harmadik féltől származó elemző eszközöket, például Google Analytics-et anonimizáló funkcióval. Ezek az eszközök gyakran használnak cookie-kat, hogy értékeléseket tudjanak készíteni. Az elemzési cookie-kat a weboldal és a különböző tartalmak fejlesztésére és az oldalhasználat megismerésére használjuk, ezáltal folyamatosan fejleszthetjük tartalmainkat. Elemzési cookie-kat csak akkor használunk, ha ehhez a felhasználó hozzájárulását adta; ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. Ön bármikor önállóan visszavonhatja hozzájárulását a cookie-k visszautasításával vagy törlésével. Összefoglalót és további információt az általunk használt elemző eszközökről és azok szolgáltatóiról, az adatfeldolgozás céljáról, a használt technológiáról, a gyűjtött adatokról, jogalapokról, a feldolgozás helyéről, megőrzési időtartamról, adatfogadóról, adatvédelmi felelősről és az adattovábbításról harmadik országba a cookie beállításainkban talál.

XII. További információ

Az Ön bizalma fontos számunkra, ezért bármikor készek vagyunk felvilágosítást adni az Ön személyes adatainak kezeléséről. Ha van olyan kérdése, amelyre ez az adatvédelmi tájékoztató nem tért ki, vagy ha valamelyik részéről további információt szeretne kapni, forduljon hozzánk bármikor a következő e-mail címen: adatvedelem@horvath-partners.com.

Fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi jogszabályok fejlődésének, valamint a technológiai és szervezeti változásoknak megfelelően nem rendszeres időközönként módosítsuk a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, és tájékoztatni fogjuk Önt a személyes adatainak felhasználását érintő minden jelentősebb változásról. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2021. szeptemberétől hatályos.