Állásajánlatok adatkezelése

Álláspályázók számára

A Tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2020. augusztus 26.

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az IFUA Horváth & Partners Kft. (székhelye: Budapest, Buda-part tér 2., 1117 cégjegyzékszáma: 01-09-063411, adószáma: 10304491-2-43, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-104728/2016.) ismertesse Önnel az álláspályázatokkal kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A hozzá beadott álláspályázatokhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében az IFUA Horváth & Partners Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő vagy IFUA).

I. Felelősség

Az EU GDPR és a tagországok hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályai értelmében az adatvédelmért a Horváth & Partners Group esetében a felelősök a következők:

Horváth AG
Phoenixbau, Königstraße 5
70173 Stuttgart
Telefonszám: +49 711 66919-0
Fax: +49 711 66919-1075
E-mail: datenschutz@horvath-partners.com

Horváth 4G Beteiligungs GmbH
Horváth & Partner Ltd
Horvath & Partners Management Consulting Corporation
Horváth & Partner Management Consulting GmbH
Horváth & Partners AG
Horváth Academy GmbH
CONSULT ING Horváth Engineers GmbH
Horváth & Partners Middle East GmbH
Horváth Saudi Arabia LLC
Horváth & Partners Management Consulting SRL
IFUA Horváth & Partners Kft

Adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy javaslattal anyavállalatunkhoz a datenschutz@horvath-partners.com, a magyar irodához (IFUA Horváth & Partners Kft.) az adatvedelem@horvath-partners.com e-mail címen keresztül fordulhat.

II. Az adatvédelmi biztos elérhetőségei

Warth & Klein Grant Thornton AG
Sebastian Barg
Johannstraße 39
40476 Düsseldorf
Phone: +49 211 95248548

Adatvédelmi biztosunkat a datenschutz@horvath-partners.com e-mail címen vagy postai címünkön (lsd I. pont) érheti el az „Adatvédelmi biztosnak” tárgy megjelölésével.

III. Álláspályázatokkal kapcsolatos adatok kezelése

Az adatkezelés célja, jogalapja

Adatkezelőként azért tároljuk az Ön személyes adatait, hogy amennyiben Ön az IFUA, mint munkahely iránt érdeklődik, és a jelentkezési folyamat során megküldi (e-mailen, fejvadászon, munkatársi ajánlási programon vagy más kommunikációs csatornán keresztül) számunkra személyes adatait, akkor az IFUA felvehesse Önnel a kapcsolatot, és az Ön által megadott információk alapján bekerülhessen az IFUA felvételi folyamatába, ideális esetben pedig állásajánlatot kaphasson az IFUA-tól.

A felvételi folyamat során nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat semmilyen más célból, különösen nem abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Az adatai kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja). Álláspályázatának önkéntes benyújtásával Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

Bármilyen olyan egyéb esetben, amikor a személyes adatok kezelése túlnyúlik a felvételi folyamaton, egyedi hozzájárulás szükséges.

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket az álláspályázatra jelentkezők kifejezetten és önként adtak meg.

A kezelt személyes adatok a következők (a kapcsolattartáshoz szükséges adatok):

 • név,
 • e-mail cím,
 • mobiltelefonszám,
 • benyújtott önéletrajz (CV) és / vagy motivációs levél
 • amennyiben munkatársi ajánlási rendszerünkön keresztül kerül be a felvételi folyamatunkba, akkor az Önt ajánló munkatárs neve.

Az álláspályázó által megküldött önéletrajzában, motivációs levelében szereplő egyéb, önkéntesen megadott személyes adatok között jellemzően, de nem kizárólagosan szerepelhetnek a következők:

 • születési hely és idő,
 • lakcím,
 • állampolgárság, nem, életkor,
 • iskolai végzettség,
 • korábbi és jelenlegi munkahelyek adatai,
 • képzettségre, megszerzett minősítésekre vonatkozó információk,
 • szakmai tevékenységekre, szakmai szervezeti tagságra vonatkozó információk,
 • szabadidős tevékenységre, hobbira vonatkozó információk,
 • családi állapotra vonatkozó információk.

Kifejezetten demográfiai adatokat – például nem és foglalkozás – nem gyűjtünk, de állásajánlatra történő jelentkezéskor Ön önkéntesen megadhat ilyen adatokat.

A felvételi folyamat során nem gyűjtünk különleges személyes adatokat. Amennyiben ilyen adatot mégis a tudomásunkra hozna, annak különleges védelem jár (9.cikk).

Az álláspályázatok kapcsán megadott személyes adatokat mindaddig megőrizzük, ameddig reális esélye van annak, hogy Ön számára megfelelő állást tudunk ajánlani. Természetesen bármikor kérheti az Ön által megadott személyes adatok törlését.

Sikeres felvételi eljárás esetén az adatokat a munkaviszony ideje alatt tároljuk, mint munkatársi adatot.
Sikertelen felvételi eljárás esetén addig tároljuk adatait, ameddig reális esélye van annak, hogy Ön számára megfelelő állást tudunk ajánlani. (6. cikk). Ezt követően kizárólag anonim módon, statisztikai célú felmérések miatt tároljuk őket. Személyes adatok tárolásához adott egyedi  hozzájárulás esetén az egyedi hozzájárulásban meghatározott ideig tároljuk azokat.

Személyes adatok közlésének kötelezettsége

A felvételi folyamat lefolytatásához bizonyos személyes adatokat meg kell ismernünk annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk a szakmai és a személyes megfelelést és hogy a többi jelölttel szemben egy igazságos felvételi eljárást biztosítsunk. Ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésünkre, nem tudjuk megfelelően lebonyolítani a felvételi eljárást. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyekhez az Ön egyedi beleegyezésével jutunk hozzá.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Jelentkezésével számunkra eljuttatott személyes adataihoz a HR-terület és meghatározott üzleti területünk fér hozzá. A velünk közölt személyes adatokat, különösen a benyújtott álláspályázatban szereplő önéletrajzot és motivációs levelet kizárólag a felvételi folyamatban részt vevő IFUA munkatársak jogosultak megtekinteni, kezelni. Részükre a személyes adatok továbbítása bizalmas módon, a jogalapnak megfelelően történik.

IV. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az hr@horvath-partners.com e-mail-címen díjmentesen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között:

a) visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; (15. cikk)

valamint hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)

c) Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.; (7. cikk (3))

Ez a szabály a GDPR hatályba lépését megelőző időszakra (2018. május 25.) is vonatkozik. Ebben az esetben az egyes hozzájárulásokon alapuló személyes adatokat töröljük, kivéve, ha egyéb jogszabály az adatok kezelését lehetővé teszi.

d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha:

(i) a személyes adatokra már nincs szükség a megjelölt célból;

(ii) Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) adatai kezelése jogellenesen történt.

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a GDPR-ban megfogalmazott kivételek egyike érvényben van, vagy más jogszabály kötelez minket az adatok tárolására.

f) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen  ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

g) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (ha ez technikailag megvalósítható) (20. cikk);

h) Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (21. cikk);

V. Jogorvoslati eljárás

Tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk az adatvedelem@horvath-partners.com e-mail címen. 

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt találja a honlapon.